Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 586 m2, Přízřenice, podíl 1/2
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 2340/13

Rodinný dům, Prušánky, podíl 1/2

Termín dražby: 27.8.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 430 667

Odhadní cena: 646 000

Dražební jistota: 140 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 1088 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Prušánky, kat. území Prušánky, a to:

-Pozemek parc. č. 258 o výměře 685 m², zahrada

-Pozemek parc. č. 257 o výměře 315 m2, zastavěná plocha a nádvoří

součástí stavba Prušánky č.p. 547, rod. dům.

 

Dům nepravidelného půdorysného tvaru. Dům má ze severozápadní strany štít ukončen sedlovou střechou, z jihovýchodní strany polovalbovou střechou, dům má dva vikýře, které mají valbovou střechu a jsou v opačných směrech. Krytina je z pálené tašky, krov dřevěný, klempířské konstrukce kompletní pozinkované. Svislé konstrukce jsou zděné, z cihel plných pálených. Objekt je bez venkovní omítky. Stropy s rovným podhledem. Okna dřevěná dvojitá (špaletová), vstupní dveře dřevěné, dřevěné obložkové zárubně. Objekt je podsklepen a má 1.NP a podkroví. Ve štítu podkroví chybí část obvodového zdiva. Vstup na pozemek je přes kovovávrata, která se nachází souběžně vedle domu. Objekt je napojen na elektřinu. Před domem se nachází vodovod, kanalizace, plyn. Na pozemku parc. č. 258 k.ú. Prušánky nachází trvalý travní porost a různé druhy dřevin. Přístup k předmětu ocenění je pomocí pozemku parc. č. 219 k.ú. Prušánky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemek je ve vlastnictví Obce Prušánky.